HP-UX 11i v3 (HP Integrity and HP 9000 servers) Virtual Server Operating Environment

   조회 31527   추천 0    

HP-UX 11i v3 (HP Integrity and HP 9000 servers) Virtual Server Operating Environment (2013)

/사용 설명서 및 메뉴얼 책자 생략

DISC - 1/2 /Core OS Install and Recovery v. B.11.31 BA929-10014

DISC - 2/2 /Core OS Install and Recovery v. B.11.31 BA929-10015

■ DISC - 애플리케이션 소프트웨어 BA929-10026


▼ 구성 iso 이미지

https://drive.google.com/drive/folders/1Z3IPIrEJ42_wIt_YjTnUjy7Cbt70KRY0?usp=sharing

김덕영
짧은글 일수록 신중하게.
PDS
제목Page 1/73
2015-12   432110   백메가
2014-05   3854645   정은준1
03-16   6762   서버랜드0김…
03-13   8959   스위트홈
03-12   9155   서버랜드0김…
03-08   11887   letme32serv…
02-18   24349   간장게장
02-11   29392   FOXBI
02-01   30234   분노의다운힐
01-27   31528   서버랜드0김…
01-26   31347   서버랜드0김…
01-20   32746   다롱이
01-20   21127   엄청난x
01-18   17126   뮤노
01-14   12764   허어
01-06   14947   뮤노
01-03   16309   수퍼싸이언
01-03   12210   현진
01-02   13197   뮤노
2022-12   14431   간장게장
2022-12   20213   뮤노
2022-12   14985   아잉슈퍼맨