Gen8 (V2) / ESXi에서 B120i 사용시 드라이버 교체하기

뮤노   
   조회 18305   추천 0    

hpvsa-5.5.0-88.zip (701.3K), Down : 3, 2023-01

B120컨트롤러 사용시,esxi 6.x에서 디스크 퍼포먼스가 제대로 나오지 않을때 5.x용 드라이버로 바뀌기


순서

esxi vm모두 종료하고

1. ssh root 계정으로 접속

2. esxcli system maintenanceMode set --enable true

3. esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

4. cd /tmp

5. wget http://downloads.hpe.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1749737361/v98767/hpvsa-5.5.0-88.zip

6. unzip hpvsa-5.5.0-88.zip

7. cp scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib /var/log/vmware/

8. esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f

9. sxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode

10. reboot

(11. 유지관리모드 종료 확인)짧은글 일수록 신중하게.


PDS
제목Page 4/76
2015-12   970331   백메가
2014-05   4411357   정은준1
2023-02   61832   간장게장
2023-02   33468   FOXBI
2023-02   31755   분노의다운힐
2023-01   33472   김덕영
2023-01   33091   김덕영
2023-01   34196   다롱이
2023-01   22741   엄청난x
2023-01   18306   뮤노
2023-01   13677   허어
2023-01   15978   뮤노
2023-01   17279   수퍼싸이언
2023-01   13086   현진
2023-01   14186   뮤노
2022-12   17291   간장게장
2022-12   21261   뮤노
2022-12   15872   아잉슈퍼맨
2022-11   28563   스캔l민현기
2022-11   38702   박문형
2022-10   43694   스웨인
2022-10   40787   수퍼싸이언