Gen8 (V2) / ESXi에서 B120i 사용시 드라이버 교체하기

뮤노   
   조회 17126   추천 0    

hpvsa-5.5.0-88.zip (701.3K), Down : 1, 01-18

B120컨트롤러 사용시,esxi 6.x에서 디스크 퍼포먼스가 제대로 나오지 않을때 5.x용 드라이버로 바뀌기


순서

esxi vm모두 종료하고

1. ssh root 계정으로 접속

2. esxcli system maintenanceMode set --enable true

3. esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

4. cd /tmp

5. wget http://downloads.hpe.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1749737361/v98767/hpvsa-5.5.0-88.zip

6. unzip hpvsa-5.5.0-88.zip

7. cp scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib /var/log/vmware/

8. esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f

9. sxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode

10. reboot

(11. 유지관리모드 종료 확인)짧은글 일수록 신중하게.
PDS
제목Page 1/73
2014-05   3854650   정은준1
2015-12   432114   백메가
03-16   6765   서버랜드0김…
03-13   8962   스위트홈
03-12   9158   서버랜드0김…
03-08   11890   letme32serv…
02-18   24352   간장게장
02-11   29395   FOXBI
02-01   30234   분노의다운힐
01-27   31528   서버랜드0김…
01-26   31347   서버랜드0김…
01-20   32746   다롱이
01-20   21127   엄청난x
01-18   17127   뮤노
01-14   12764   허어
01-06   14947   뮤노
01-03   16309   수퍼싸이언
01-03   12210   현진
01-02   13197   뮤노
2022-12   14431   간장게장
2022-12   20213   뮤노
2022-12   14985   아잉슈퍼맨