[Xen] 젠센터 콘솔창 10개가 최대일까요?

   조회 1550   추천 0    

사진처럼 콘솔창 눌러서 undock으로 창을 새롭게 띄울수가 있는데,

최대 10개까진 되는데 그 그이상 띄우려면 멈추더라구요...

혹시 10개가 최대일까요?

젠센터 버전은 7.0 입니다.


제온프로 01-29
XenCenter VM undock Console 에 대한 제한 없구요.
아마도 시스템자원이 딸려서 멈추거나 SSD 문제 같습니다.
Notice 확인 해 보세요.


제목Page 1/126
2014-05   4410960   정은준1
2015-12   969909   백메가
2018-08   39287   limitless
03-04   87   율은커
02-23   966   piedPiper
02-23   723   딥러닝서버
02-22   1341   이하늘
02-21   1361   네온7
02-20   1674   dateno1
02-14   920   piedPiper
02-14   847   CWC12
02-04   1955   고양이는애옹
02-02   1168   sam0712
01-25   1551   아이씨티
01-19   2986   CW33300
01-17   4121   dateno1
01-16   3368   뚠뚠어니
01-08   4367   간장피클
01-04   4435   초보자에용
01-02   4136   푸뽀
2023-12   3565   CW33300
2023-12   2807   Smile
2023-12   2576   푸뽀