[Workstation] 장터발 장난감 한대 조립했습니다.

지존   
   조회 29831   추천 0    

장터에서 구매한 부품 가지고 장난감을 한번 만들어 보았습니다.

그런데 다 만들고 나니 별로 할게 없네요.

급 고민이 생겼습니다.


짧은글 일수록 신중하게.
dateno1 2023-09
따스한 장난감이군요

겨울 대비용인가요
우아앙2 2023-09
케이스가 크고 예쁘네요 ~
맨프롬마스 2023-09
코어수가 ㄷㄷ


제목Page 4/281
2015-12   1157304   백메가
2014-05   4608723   정은준1
2023-10   31385   송주환
2023-10   28612   dadami
2023-10   14282   김찬표
2023-09   26882   정은준1
2023-09   29832   지존
2023-09   36904   touch
2023-09   31707   witbox
2023-09   26538   지존
2023-09   24298   RuBisCO
2023-09   14448   박문형
2023-09   12524   지존
2023-09   10514   초리짱
2023-09   8823   메탈릭
2023-09   8683   정은준1
2023-09   7352   Inbusiness
2023-09   23357   witbox
2023-08   11319   song05
2023-08   29725   맑은부철
2023-08   29293   RuBisCO
2023-08   35266   통통9