[YJMOD x 영재컴퓨터] 프리미어 프리뷰, 바이오스 설정만 잘해도 2배 빨라집니다.

   조회 4548   추천 0    

오늘은 프리미어는 물론! 편집자라면 꼭 설정해야 할 윈도우와 바이오스 설정법까지 모두 총정리해보았습니다.

오늘 영상에 나온 컴퓨터를 구매하고 싶으시다면?

*카카오 공식채널 

http://pf.kakao.com/_sxmjxgT  이나

*아래 연락처로 주세요! 

0**-***-**** 

/mob : 01*-****-****

(견적 상담은 카카오톡으로만 가능합니다)

서명합니다.
짧은글 일수록 신중하게.


coupang5
제목Page 1/2
2015-12   1165190   백메가
2014-05   4616460   정은준1
03-12   1879   YJMODx영재…
06-18   91   YJMODx영재…
06-18   100   YJMODx영재…
06-12   1090   컴퓨터신시야
06-12   1101   YJMODx영재…
06-12   821   YJMODx영재…
06-12   1073   YJMODx영재…
06-12   794   YJMODx영재…
06-12   783   YJMODx영재…
05-28   1870   YJMODx영재…
05-27   1865   YJMODx영재…
05-21   2784   컴퓨터신시야
05-20   4549   YJMODx영재…
05-17   2857   YJMODx영재…
05-14   3655   YJMODx영재…
05-10   3605   YJMODx영재…
05-08   3174   YJMODx영재…
05-08   2703   YJMODx영재…
05-03   2692   YJMODx영재…
04-30   2980   컴퓨터신시야
04-29   2379   YJMODx영재…
04-27   1839   YJMODx영재…
04-24   2067   컴퓨터신시야
04-24   2108   YJMODx영재…
04-23   1622   YJMODx영재…
04-23   1418   YJMODx영재…
04-19   1626   YJMODx영재…
04-19   1302   YJMODx영재…
04-13   2054   YJMODx영재…
04-09   2090   YJMODx영재…
03-26   2838   YJMODx영재…
03-26   2659   YJMODx영재…
03-18   1706   YJMODx영재…
03-15   1778   YJMODx영재…
03-12   1879   YJMODx영재…
03-12   1508   YJMODx영재…
03-12   1479   YJMODx영재…
03-12   1501   YJMODx영재…
02-28   2055   YJMODx영재…
02-20   2706   YJMODx영재…
02-16   2807   YJMODx영재…
02-16   2698   YJMODx영재…
02-16   2116   YJMODx영재…
02-07   3054   YJMODx영재…
02-01   3347   YJMODx영재…
02-01   2515   YJMODx영재…
01-31   2719   컴퓨터신시야
01-30   2480   컴퓨터신시야
01-29   2525   YJMODx영재…
01-25   2027   YJMODx영재…
01-25   1978   YJMODx영재…
01-24   2267   컴퓨터신시야
01-23   2358   YJMODx영재…
01-23   2243   YJMODx영재…
01-23   1986   YJMODx영재…
01-23   2043   YJMODx영재…
01-18   2197   컴퓨터신시야
01-15   2756   YJMODx영재…
01-12   3425   YJMODx영재…
01-09   1855   YJMODx영재…
01-08   1707   YJMODx영재…
01-08   1654   YJMODx영재…
01-08   1599   YJMODx영재…
01-08   1646   YJMODx영재…
2023-12   2064   컴퓨터신시야
2023-12   2618   메가킴
2023-12   2555   YJMODx영재…
2023-12   2405   YJMODx영재…
2023-12   3054   컴퓨터신시야
2023-12   2987   YJMODx영재…
2023-12   2754   YJMODx영재…
2023-12   2533   YJMODx영재…
2023-12   2727   컴퓨터신시야
2023-12   2846   YJMODx영재…
2023-12   2568   YJMODx영재…
2023-11   3905   YJMODx영재…
2023-11   3600   YJMODx영재…
2023-11   3493   YJMODx영재…
2023-11   3693   YJMODx영재…
2023-11   2975   YJMODx영재…
2023-11   2927   YJMODx영재…
2023-11   12976   YJMODx영재…
2023-11   12732   YJMODx영재…
2023-11   12479   YJMODx영재…
2023-10   9068   YJMODx영재…
2023-10   6750   YJMODx영재…
2023-10   6649   YJMODx영재…
2023-10   6581   YJMODx영재…
2023-10   3449   YJMODx영재…
2023-10   3229   YJMODx영재…
2023-10   5191   YJMODx영재…
2023-10   5705   아이디시스템
2023-10   12709   YJMODx영재…
2023-10   11468   YJMODx영재…
2023-10   10373   YJMODx영재…
2023-10   9186   YJMODx영재…
2023-09   20680   YJMODx영재…
2023-09   13425   YJMODx영재…
2023-09   12768   YJMODx영재…
2023-09   18853   YJMODx영재…
2023-09   18521   아이디시스템