Emby는 트렌스코딩 설정이 자동인가요?

GPGPU   
   조회 419   추천 0    

 아직 동영상 올리기 전에 일단 트렌스코딩을 설정할려고 찾았는데 보이질 않네요 ㅠㅠ

​자동으로 nvenc 등 설정되나요?


짧은글 일수록 신중하게.
GPGPU 2021-10
설정 -> 변환하기 에 있었네요
pilsuni 2021-10
소프트워어는 프리. (cpu)
하드웨어는 유료 멤버쉽입니다. (gpu)

최신버전은 확인하지 않았지만, 3년전 즈음 이렇게 정책이 바뀌었습니다
     
GPGPU 2021-10
진짜요? 저는 일단 무료버전 쓰는데 nvenc 가속 설정이랑, 가속이 잘 되서요
QnA
제목Page 52/5115
2015-12   22443   백메가
2014-05   3337498   정은준1
2021-10   607   대전김형운
2021-10   537   anti2cpu
2021-10   474   Wnahd
2021-10   788   감자
2021-10   571   눈부신아침
2021-10   573   유호준
2021-10   523   galaxyfamily
2021-10   675   민사장
2021-10   495   Psychophysi…
2021-10   657   늘파란
2021-10   693   천창주
2021-10   550   강창호
2021-10   539   타기님
2021-10   478   ginyunas
2021-10   562   학부생
2021-10   420   GPGPU
2021-10   708   ZX둘기
2021-10   522   오준호5
2021-10   636   anti2cpu
2021-10   512   마스코트