Asus P8B-X 메인보드 설명서 (영어)

   조회 1813   추천 0    

e6811_P8B-X_V2.pdf (6.2M), Down : 5, 2020-12
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/socket1155/P8B-X/Manual&AVL/e68… (97)

Asus P8B-X 메인보드 설명서 (영어) 입니다.

특히 2-34쪽에는 패널 점퍼 설정이 나와 있습니다.

왼쪽 아래에 보이는 하얀 점퍼 20개. (2x10)

-- SALM stood for SALM Ain't a Life Mode. --
짧은글 일수록 신중하게.
PDS
제목Page 2/66
2015-12   15194   백메가
2014-05   3204183   정은준1
01-27   2528   허인구마틴
01-23   2274   dateno1
01-23   1788   사랑하라
01-23   951   사랑하라
01-23   983   사랑하라
01-16   1846   술이
01-08   1786   깜박깜박가
01-04   1936   화정큐삼
2020-12   1601   최만용
2020-12   2012   화정큐삼
2020-12   2021   어꾸기
2020-12   2218   GodokNam
2020-12   2522   스캔l민현기
2020-12   2974   스캔l민현기
2020-12   1814   이천풍
2020-12   2407   유저임
2020-12   2246   PCMaster
2020-12   1687   무아
2020-11   2062   HPWS
2020-11   2014   제온프로