[etc] 인텔 최신 CPU E코어 P코어로 가상화 했을때

   조회 18398   추천 0    

 i9-13900KS 같은 CPU 로 데스크탑 조립해서 가상화하면 일반 가상화랑 어떤점이 다른가요?

E코어 P코어로 가상화하면 성능저하가 발생하나요

서버 매니아
미친감자 2023-07
e코어 p코어는
가상화 프로그램에서 오류나는 걸로 알고 있습니다만...
esxi 구버전이요 6, 7 버전
     
dateno1 2023-07
6~8 다 시험해봤는데, 다 똑같습니다

어차피 옵션 주면 돌아가고, 옵션 안 주면 에러 뿜습니다
호호 2023-07
가상화 안됩니다. 아직..


제목Page 3/126
2015-12   967380   백메가
2014-05   4408501   정은준1
2023-10   12401   메탈릭
2023-10   9754   회상2
2023-10   7536   dadami
2023-10   6633   메탈릭
2023-10   5435   메탈릭
2023-10   7131   송주환
2023-09   10523   osthek83
2023-09   14717   빅픽챠
2023-09   14235   피일
2023-09   17012   송주환
2023-09   26726   도미노
2023-09   26474   ngoi
2023-09   24412   송주환
2023-09   20768   불량메뚜기
2023-09   20071   준비된백수
2023-08   27902   중립기어오토
2023-08   23106   송주환
2023-08   21010   송주환
2023-08   19025   yexxnoah
2023-08   17342   네버다이