[CINEBENCH] Lenovo P1 Gen6 i7-13700H

   조회 33433   추천 0    

- Lenovo P1 Gen6

- CPU : i7-13700H

- RAM : 64GB

- Multi : 17,189

- Single : 1,812

ps. P1 모델이 나름 슬림형 노트북이다 보니 CPU 발열로 인하여 쓰로틀링이 걸리며 3.5Ghz 까지 클럭이 다운되네요. 쿨링 성능 좋은 노트북은 더 높은 점수가 나올거라 예상됩니다.

앤디캔디 2023-10
발열은 좀 어떠신가요 ?
     
행복단지 2023-10
일반적인 사용시에는 발열/소음 괜찮습니다. 다만 게임이나 하드 한 작업을 하면 온도/소음이 상당히 올라갑니다.
dateno1 2023-10
i5-13400보단 조금 더 나오네요 (i7H가 i5S수준인건 언제나의 일)
행복하세 2023-10
후후 좋은거 지르셨네요


BMT
제목Page 1/26
03-09   1866   꿀벌l최인혁
2023-12   6562   악마라네
2023-11   3161   펜듀얼
2023-11   2689   SiCMOS
2023-11   2801   사누스
2023-11   3000   꿀벌l최인혁
2023-11   10372   dateno1
2023-10   33379   무쏘뿔처럼
2023-10   33434   행복단지
2023-09   40222   계수나무
2023-09   27323   꿀벌l최인혁
2023-08   21345   꿀벌l최인혁
2023-07   33675   TubeAmp
2023-03   30598   Noman
2023-03   26455   plug5
2023-03   14592   김덕영
2023-03   14994   jedius
2023-03   14925   jedius
2023-03   12386   유정호샤콘느
2023-02   17433   민경열